Om oss

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har startat Kraftens hus Stockholm. Det är levande mötesplats för cancerberörda. Regionalt cancercentrum Väst var först ut med att utveckla Kraftens hus Sjuhärad. Kraftens hus är en ideell förening för medlemmar men medlemskap är inte ett krav för att ta del av verksamheten. Kraftens hus Stockholm ska bidra till en jämlik vård och vara relevant för dem som vanligtvis inte söker stöd på grund av kulturella, sociala eller språkliga barriärer.

Behov av en samlande plats

Var tredje person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att få en cancerdiagnos. Samtidigt botas allt fler och många lever länge med sin cancer. Det innebär nya perspektiv och aspekter att ta hänsyn till som rör hälsa och livskvalitet. Vården, patientföreningarna, stödpersoner i kommunerna och andra som arbetar med stöd till cancerberörda räcker inte till för att möta behoven hos alla de som drabbas i olika skeden av livet.

Många som lever med cancersjukdom, är närstående till någon som har cancer eller är personal i vården, vittnar om otillräcklighet framför allt gällande det psykosociala och praktiska stödet, både under och efter behandlingsfasen. Vårdens resurser är och ska vara fokuserade på patienten under utredning, vård och behandling, samt rehabilitering men har också i uppdrag att involvera närstående. Ändå är det en grupp som lätt blir åsidosatt. Nära vänner och arbetskamrater ingår inte alls i vårdens ansvarsområde och kan därför sakna både information och stöd. För många är det inte heller naturligt att söka sig till patientföreningar. Dessutom upplevs samhällets stödinsatser som fragmenterade och kan vara svåra att nå. 

Det finns därför ett behov av en plats, både fysisk och virtuell, för att få stöd, hjälp och ökad kunskap för att kunna hantera de nya utmaningar som uppstått. Att få möta andra personer som förstår vad man går igenom och få konkreta verktyg kan bidra till att cancerberörda kan öka sin förmåga att hantera tillvaron. Denna plats bör vara tillgänglig både i tid och rum, dit man är välkommen för samtal och gemenskap utan att nödvändigtvis behöva boka en tid.

Därför har Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland tagit initiativ till Kraftens hus Stockholm.

En arena för möten, aktiviteter och föreläsningar

Kraftens hus är en mötesplats dit cancerberörda, oavsett ålder, är välkomna att träffa andra i samma situation och dela erfarenheter. Olika former av hälsofrämjande aktiviteter kommer att erbjudas, som föreläsningar, skapande aktiviteter, workshops men man är även välkommen att bara ta en fika och sitta ner en stund. 

Aktiviteterna kommer att utformas i dialog med besökarna och syftar till att bejaka det friska, ge utrymme för livsfrågor samt utveckla och stärka egenvården och vara ett komplement till cancervården och den rehabilitering som erbjuds. Genom att erbjuda cancerberörda ett samlat emotionellt, socialt och praktiskt stöd med utgångspunkt i aktuell forskning kommer Kraftens hus att vara en ny arena inom den svenska välfärden.

Kraftens hus ska bidra till jämlik vård genom att attrahera dem som vanligtvis inte aktivt söker stöd på grund av kulturella, sociala eller språkliga barriärer. Som en del i verksamhetens kvalitetssäkringsarbete kommer Kraftens hus att kontinuerligt arbeta med uppföljning och utvärdering av besökarnas erfarenheter och upplevelser. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden.

Kraftens hus Stockholm bygger vidare på erfarenheter från Kraftens Hus Sjuhärad Borås, de brittiska Maggie’s Centres och Penny Brohn Foundation. Där har man hittat bra former för att direkt stödja cancerberörda med socialt, emotionellt, existentiellt och praktiskt stöd. 

Verksamheten kommer att utvecklas i dialog med besökande och utifrån deras behov, men kommer också vara beroende av olika former av partnerskap och resurser som vi kan samverka med. Ambitionen är att bygga en verksamhet som är kravlös men som samtidigt erbjuder ett kvalitativt och relevant innehåll. Verksamheten har tre personer anställda samt volontärer som arbetar inom verksamheten.  

Nu startar Kraftens hus Stockholm

I månadsskiftet februari/mars öppnar Kraftens hus Stockholm i tillfälliga lokaler på Serafens sjukhus. Vid årsskiftet 2023/2024 flyttas verksamheten till permanenta lokaler bakom landstingshuset på Hantverkargatan 45, Asplunden 7, Hus G.

Kraftens hus är en ideell förening som är öppen för alla. Medlemskap är inte ett krav för att ta del av verksamheten. Föreningen leds av en styrelse med representanter för Region Stockholm, patienter, närstående, sakkunniga och juridiska personer. Medlemmar är välkomna att vara delaktiga på årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ. Tillsammans med Kraftens hus Sjuhärad och Kraftens hus Göteborg arbetar Stockholm för att skapa en nationell förening där alla lokala föreningar blir medlemmar. Den 18 mars 2023 planeras ett årsmöte för medlemmar samt val av styrelse.