Stadgar

Här kan du läsa Kraftens hus Stockholms fullständiga stadgar

blue and brown steel bridge

§ 1 Föreningen Kraftens hus Stockholm

Föreningens firma är Kraftens hus Stockholm, som är en ideell förening.

 

§ 2 Värdegrund

Föreningen har till ändamål att skapa och driva en mötesplats för gemenskap som kan ge kraft och stöd till alla som berörs av cancer, främst patienter, närstående och efterlevande. Kraftens hus ska vara en plats (fysisk och digital) för aktiviteter, stöd och information för cancerberörda.

Tanken med Kraftens hus är att integrera resurser från olika delar av samhället som bidrar till att människor kan få kraft, kunskap och trygghet.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Föreningens arbete ska utgå ifrån respekt för människors lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet och sexuell läggning.

 

§ 3 Samverkan

Föreningen Kraftens hus Stockholm ska samarbeta med andra Kraftens husföreningar som arbetar för samma syfte.

Om en nationell samarbetsstruktur skapas ska Kraftens hus Stockholm ingå som autonom förening i denna paraplyorganisation.

Kraftens hus Stockholm ska samverka med patientföreningar inom cancerområdet samt andra intressenter som exempelvis företrädare från hälso-och sjukvård samt omsorg.

 

§ 4 Lärande

Kraftens hus Stockholm ska medverka till kunskapsbildning och innovativt lärande om cancerberördas behov och hur dessa kan mötas.

 

§ 5 Främjande av hälsa

Kraftens hus Stockholm ska medverka till hälsofrämjande insatser inom cancerområdet.

 

§ 6 Styrelsens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

 

§ 7 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas den som stödjer föreningens värdegrund och som följer föreningens stadgar och beslut.

Var och en som delar Kraftens hus värdegrund kan bli medlem. Medlemskapet är individuellt. Medlemskapet gäller kalenderår.

Medlemskap är inte krav för att utnyttja Kraftens hus verksamhet.

 

§ 8 Årsavgift

Medlem skall betala en årlig medlemsavgift, med ett belopp som fastställs av årsstämman.

Medlem, som inte förnyat sitt medlemskap genom att betalat sin medlemsavgift senast den 28 februari det år avgiften avser, är inte längre medlem. Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap i förtid meddelar detta till styrelsen skriftligen. Medlemsavgift återbetalas inte.

Medlem som betalar sin medlemsavgift sista kvartalet, blir automatiskt medlem nästkommande år.

 

§ 9 Uteslutning av medlem

Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller beslut i något väsentligt avseende, får uteslutas av årsmötet.

Innan beslut om uteslutning fattas skall medlemmen i fråga ges tillfälle att yttra sig.

 

§ 10 Bidrag till föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet bedrivs genom integration av olika resurser. Fysisk eller juridisk person kan på olika sätt bidra till verksamheten. Detta kan göras genom ekonomiskt tillskott till föreningen eller att bidragsgivaren tillhandahåller personella och andra resurser. Representant för bidragsgivare kan av föreningens styrelse tilldelas medlemskap, men kan inte begära mer inflytande i föreningen än annan medlem.

Föreningens styrelse har att ta ställning till om föreningen ska ta emot ekonomiskt bidrag.  Ekonomiska bidrag tas inte emot från enskilda företag inom läkemedelsindustrin eller från företag med verksamhet som strider mot Kraftens hus hälsofrämjande verksamhetsidé, exempelvis tobaks- eller alkoholföretag.

Namn på bidragsgivare får anslås på lämplig plats i föreningens lokaler och ska framgå av årsredovisningen.

Föreningen kan bedriva insamlingsverksamhet.

 

§ 11 Föreningens organ

Föreningens organ är:

 1. Årsmötet
 2. Styrelse
 3. Revisor

 

§ 12 Årsmöte

Medlemmarnas rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte. Därvid har varje medlem en röst.

Årsmöte hålls årligen senast under mars månad. Därutöver hålls föreningsstämma, som kallas extra årsmöte, när styrelsen anser att det behövs och när det, för behandling av en viss fråga, begärs av revisor, årsmötet eller av minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar.

Årsmöte hålls på ort och plats som styrelsen bestämmer.

Skriftlig kallelse inklusive dagordning till årsmöte skall avsändas med post eller e-post till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman.

 

§ 13 Ärende på årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av protokollförare
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 6. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Styrelsens bokslut och förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för dess förvaltning under närmast föregående kalenderår.
 11. Val av ordförande i styrelsen.
 12. Val av styrelseledamöter.
 13. Val av styrelsesuppleanter.
 14. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår.
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Ärenden framlagda av styrelsen.
 18. Till årsmötet ställda förslag, som av medlem föreslagits till behandling (motion)
 19. Verksamhetsplan för kommande år
 20. Övriga ärenden

För att få ett ärende behandlat på ett årsmöte skall motionen vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet. Det ankommer på styrelsen att i god tid upplysa medlemmarna om när årsmötet skall hållas, minst åtta veckor före stämman.

 

§ 14 Beslut vid årsmöte

Beslut vid årsmöte fattas, där dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning. Endast betalande medlemmar har rösträtt på årsmötet.

Ledamot av styrelsen och suppleant får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken hen är ansvarig, och inte heller i val av revisor.

 

15 Föreningens styrelse, revisorer och valberedning

Föreningens styrelse, inklusive ordförande, består av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter, samt högst fem suppleanter.

Styrelsens ordförande, övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i taget, högst i åtta år. Minst hälften av de ordinarie ledamöterna i styrelsen ska bestå av patient- och närståenderepresentanter, en ledamot från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland samt två ledamöter från juridisk person.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan till sig adjungera personer som bedöms ha betydelse förföreningens verksamhet. Adjungerade personer behöver inte vara medlemmar och är inte röstberättigade.

En auktoriserad revisor samt en revisorssuppleant väljs för ett år i taget.

Valberedningen väljs för ett år i taget. Denna består av tre medlemmar varav en är sammankallande.

Valberedning väljs utanför styrelsen. Målet är att valberedningen består av både kvinnor och män samt innehar representanter från patientföreträdare, näringsliv och det offentliga (region/kommun). Valberedningen har möjlighet att föreslå styrelsemedlemmar på ett eller två år.

 

§ 16 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Den beslutar i alla ärenden, inom ramen för stadgarna och årsmötets beslut, där annat inte bestämts i stadgarna.

Styrelsen har rätt att utse två personer att i förening teckna föreningens firma.

Styrelsen har rätt att utse person att teckna för föreningen löpande förvaltningsåtgärder.

Till styrelsens uppgifter hör bland annat att:

 1. Verkställa årsmötets beslut.
 2. Ha hand om föreningens ekonomi och föra räkenskaper, samt säkerställa långsiktig finansiering.
 3. Teckna hyresavtal och anställningsavtal för anställd personal, inklusive verksamhetschef, och tar fram arbetsbeskrivning för dessa.
 4. Utse föreningens förtroendemän och fastställa instruktioner för dessa bland annat vad avser arbetsledande funktioner för personer som ställs till föreningens förfogande av bidragsgivare.
 5. Ha ett arbetsgivaransvar för anställda och personer under arbetsträning.

Verksamhetschefen ansvarar för volontärer.

 1. Tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer, och
  fastställa instruktioner för dessa.
 2. Till årsstämman avge bokslut och förvaltningsberättelse för det senaste
  räkenskapsåret samt tillse att verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
  tas fram.
 3. En instruktion till valberedningen tas fram av styrelsen och beslutas av
  årsmötet.
 4. Verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna
  målsättning.

 

§ 17 Styrelsearbete

Styrelsen skall sammanträda när ordföranden anser att det behövs eller när en annan styrelseledamot begär det, dock minst sex gånger per år.

Verksamhetschefen kan vara med i styrelsen som adjungerad.

Kallelse med föredragningslista skall lämnas till ledamöter och suppleanter 14 dagar före mötet.

Suppleant, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, får delta i förhandlingarna men inte i besluten.

 

§ 18 Beslutsförhet i styrelsen

Styrelsen är beslutsför då de närvarande ledamöterna och tjänstgörande suppleanterna motsvarar minst halva antalet valda ledamöter.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Omröstning inom styrelsen sker öppet. Sluten omröstning sker endast vid personval.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

En styrelseledamot med avvikande mening gällande styrelsens beslut, har rätt att få detta antecknat i protokollet.

 

§ 19 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas årligen av årsmötet utsedd auktoriserad revisor eller revisorssuppleant. Dessa utses för ett år i taget, dvs till slutet av den årsstämma som hålls året efter valet.

 

§ 20 Föreningens bokslut

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsens bokslut och förvaltningsberättelse skall överlämnas till föreningens revisor senast under februari månad.

Revisorn skall senast till årsstämmans kallelse avge en berättelse över sin granskning till styrelsen.

 

§ 21 Ändring av stadgar och upplösning av förening

Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen förutsätter att beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, och vid den senare stämman biträds av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.

Kallelse till den senare stämman får tidigast ske två månader efter första stämman hållits.

§ 22 Vid upplösning av förening

Om årsmötet slutgiltigt upplöser föreningen ska efter ordnad slutredovisning kvarvarande tillgångar fördelas till likvärdig verksamhet inom Region Stockholm/Gotland. Detta beslutas av föreningens sista årsmöte.