Styrelsen

Kraftens hus Stockholms styrelse arbetar helt ideellt. Ledamöterna har olika bakgrunder och erfarenheter med sig och därmed också ett brett kunskapsfält att bidra med i sitt uppdrag. Styrelsen väljs varje år vid föreningsstämman av Kraftens hus Stockholms medlemmar.

Maria Wahlström Norlin

Maria Wahlström Norlin

Ordförande

Specialistsjuksköterska med lång erfarenhet inom palliativ vård och cancervård. Samtalsterapeut och uttryckande konstterapeut samt utbildad inom trädgårds­rehabilitering Arbetar på Cancerrådgivningen vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Haibe Hussein

Haibe Hussein

Ordinarie ledamot

Tidigare samordnare för hälsokommunikatörer i Region Stockholm och verksamhetsansvarig för arbetsmarknadstjänster på Sigma Academy. Mångårig erfarenhet av att arbeta med jämlik hälsa och folkhälsoinsatser riktade mot socialt utsatta grupper. Har arbetat med civilsamhällesorganisationer samt med regionala och nationella hälsomyndigheter.

Eva Dieker

Eva Dieker

Ordinarie ledamot

Cancerberörd med patienterfarenhet och entreprenör. Utvecklat digitalt träningsverktyg för cancerdrabbade.​ Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Thomas Schneider

Thomas Schneider

Ordinarie ledamot

Fil.dr och utvecklingschef vid Stiftelsen Bräcke diakoni med lång erfarenhet av att leda kvalitets- och utvecklingsfrågor inom idéburen vård och omsorg. Varit expert i statliga utredningar inom kvalitet, e-hälsa och samverkan med civilsamhället. Är adjungerad lektor i kvalitetsförbättring och ledarskap på Jönköping Academy vid Jönköping University där han forskar om förbättringsarbete, samskapande och innovationer.

Karin Mellström

Karin Mellström

Ordinarie ledamot

Doktor i medicinsk vetenskap och har sin yrkesbakgrund inom olika ledande positioner med läkemedelsutveckling för nya terapier. Har lång erfarenhet av ideellt arbete framför allt inom barncancerorganisationer däribland  som styrelseledamot i Barncancerfonden. Representerar Barncancerföreningen i Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Johanna Hök

Johanna Hök

Ordinarie ledamot

Leg. apotekare och disputerad forskare. Processledare för Integrativ cancervård vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Adjunkt vid Karolinska Institutet med fokus på cancerberördas erfarenheter av komplementärmedicinska behandlingar samt utvärderingen av dessa metoder. Har lång erfarenhet av nationellt och internationellt arbete inom området komplementärmedicin och är ansvarig för utbildningar inom ämnet på KI samt vid RCC.

Stephanie Bonn

Stephanie Bonn

Ordinarie ledamot

Forskare inom klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet. Disputerade med en avhandling om fysisk aktivitet och prostatacancer och forskar idag bland annat på samband mellan levnadsvanor och njurcancer samt livskvalitet hos cancerpatienter inom palliativ vård. Styrelseledamot i Njurcancerföreningen.

Anna Elmgren

Anna Elmgren

Ordinarie ledamot

Cancerberörd med patienterfarenhet. Var patientrepresentant i Nationellt vårdprogram aggressiva B-cellslymfom. Har en bakgrund som chef inom kommunal omsorg och arbetar på Patientnämnden Region Stockholm. Har varit engagerad i vårdprogramsgrupp blodcancer.

Arja Leppänen

Arja Leppänen

Ordinarie ledamot

Cancerberörd med patient- och närståendeerfarenhet med stor erfarenhet av styrelseuppdrag, bland annat inom Bröstcancerfonden, Anhörigfonden och UNESCO. Arbetar som processledare med jämlik hälsa och vård vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Årets Cancernätverkare 2020.

Livia Holm

Livia Holm

Ordinarie ledamot

Socialvetare och har arbetat på Kry sedan etableringen för åtta år sedan. Är erfaren projektledare och chef inom kommunikation och policy. Medlem i SNS:s förtroenderåd och har även ett arbetat för WHO och Amnesty International.

Elisabeth Ryd Ausén

Elisabeth Ryd Ausén

Suppleant

Elisabeth Ryd Ausén är specialistsjuksköterska inom onkologi med många års erfarenhet som sjuksköterska och vårdenhetschef på behandlingsavdelning för cancerpatienter. Hon har deltagit i Regionala arbetsgruppen för bröstcancer inom Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland samt expertgruppen Onkologiska läkemedel under flera år.

Katarina Lannervall

Katarina Lannervall

Suppleant

Katarina Lannervall är enhetschef för  cancerprevention och screening på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Charlotte Forsberg

Charlotte Forsberg

Adjungerad ledamot

Leg sjuksköterska och anställd som verksamhetsledare sedan 2022-11-01 för Kraftens Hus i Stockholm. Har en bakgrund som sjuksköterska och chef både inom palliativ vård och cancervård. Men har de senaste sju åren arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitets strateg inom Bräcke diakoni. Har en masterexamen inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.